Dzierżawa przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk masy upadłości „Park Edukacji” Spółki Akcyjnej w Ossie w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg w celu wyłonienia dzierżawcy przedsiębiorstwa upadłego na następujących warunkach:

1. Przedmiotem dzierżawy jest przedsiębiorstwo „Park Edukacji” Spółka Akcyjna w Ossie w upadłości likwidacyjnej, w rozumieniu art. 55¹ k.c. z wyłączeniem: ksiąg rachunkowych, dokumentacji rachunkowej i korporacyjnej, roszczeń majątkowych wobec osób trzecich i związanej z tym dokumentacji, dokumentacji osobowej pracowników, których stosunek pracy uległ rozwiązaniu przed zawarciem umowy dzierżawy, pieniędzy w kasie, środków na rachunkach bankowych i należności powstałych przed zawarciem umowy dzierżawy, zobowiązań – w tym powstałych w okresie od 7 czerwca 2016r do dnia zawarcia umowy dzierżawy.

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

1) nieruchomości położone w miejscowości OSSA, gmina Biała Rawska, powiat Rawa Mazowiecka, woj. mazowieckie, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 303/2, 304, 305, 306, 307/2, 314, 315, 316, 317, 318/1, 319 o łącznej pow. 125.024 m², na których wzniesiono ośrodek konferencyjno – szkoleniowy z częścią hotelową o nazwie HOTEL OSSA CONGRESS & SPA, dla których Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr: LD1R/00038251/7, LD1R/00003074/8, LD1R/00037923/2, LD1R/00038023/0, LD1R/00037765/6, LD1R/00005259/3,

2) wartości niematerialne i prawne, w tym: prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny „hotelossa CONGRESS & SPA” zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.224654 i licencje na oprogramowanie komputerowe,

3) środki transportu,

4) zbiór ruchomości stanowiących wyposażenie ośrodka konferencyjno – szkoleniowego z hotelem, służących do prowadzenia przedsiębiorstwa.

3. Umowa dzierżawy przedsiębiorstwa z wyłonionym oferentem zostanie zawarta na czas określony 1 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

4. Dzierżawca przedsiębiorstwa zobowiązany jest do przejęcia w trybie art. 23¹ kodeksu pracy, z dniem zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa, wszystkich zatrudnionych w nim pracowników.

5. Kryterium wyboru oferty stanowi wysokość zaoferowanej kwoty miesięcznego czynszu dzierżawnego.

6. Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 240.000,00 złotych (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) brutto.

7. Niezależnie od kwoty zaoferowanego czynszu dzierżawca jest zobowiązany pokrywać wszelkie koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa.

8. Składający ofertę zobowiązuje się do zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa o treści określonej we wzorze umowy dzierżawy przedsiębiorstwa, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przetargu.

9. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

10. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 500.000,00 złotych (pięciuset tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości nr 91 1020 3408 0000 4002 0390 0859 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

11. Pisemne oferty w języku polskim – zawierające proponowaną wysokość miesięcznego czynszu, dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości, wzór umowy dzierżawy o treści określonej Załącznikiem nr 1 do regulaminu przetargu podpisany przez oferenta, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy przedsiębiorstwa i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym przedsiębiorstwa oraz stanem technicznym wszystkich składników przedsiębiorstwa i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, aktualne wypisy z właściwego rejestru dokumentujące prawo do składania wiążących oświadczeń w imieniu danego podmiotu, pełnomocnictwa – powinny być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku godz. 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości adw. Barbara Petryniak-Sidowska, Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta dzierżawy przedsiębiorstwa Park Edukacji” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet kaucji, do wpłacenia której zobowiązany jest dzierżawca, a pozostałe wadia podlegają zwrotowi. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia, przez uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu przetargu w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka.

13. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w terminie do 13 grudnia 2017 roku.

14. Ogłoszenie oraz regulamin przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie bez podania przyczyny. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Syndyk nie jest zobowiązany do przyjęcia złożonej oferty.

15. Syndyk wyznacza uczestnikowi termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy. Zawiadomienie może zostać wysłane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oferenta wskazany w ofercie. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

16. Dokonanie wyboru oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

17. Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia na rzecz masy upadłości kaucji w wysokości 2.500.000,00 złotych, na zabezpieczenie roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu umowy dzierżawy przedsiębiorstwa. Kaucja pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa (przed podpisaniem umowy).

18. Koszty zawarcia umowy dzierżawy obciążają dzierżawcę.

19. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości (Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12) oraz zamieszczony w internecie na stronie: parkedukacji.sidowski.com.pl.

20. Przedmiot dzierżawy można oglądać w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 602 717 066).

Sygn. akt XIV GUp 62/16

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości „Park Edukacji” Spółki Akcyjnej w Ossie w upadłości likwidacyjnej ogłasza drugi przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo „Park Edukacji” Spółka Akcyjna w Ossie w upadłości likwidacyjnej, w rozumieniu art. 55¹ k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych, zobowiązań oraz należności powstałych po dniu ogłoszenia upadłości, to jest po 7 czerwca 2016 roku.

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

a) nieruchomości położone w miejscowości OSSA, gmina Biała Rawska, powiat Rawa Mazowiecka, woj. Mazowieckie, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 303/2, 304, 305, 306, 307/2, 314, 315, 316, 317, 318/1, 319 o łącznej pow. 125.024 m², na których wzniesiono ośrodek konferencyjno – szkoleniowy z częścią hotelową o nazwie HOTEL OSSA CONGRESS & SPA, dla których Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr: LD1R 00038251/7, LD1R 00003074/8, LD1R 00037923/2, LD1R 00038023/0, LD1R 00037765/6, LD1R 00005259/3,

b) wartości niematerialne i prawne, w tym: prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny „hotelossa CONGRESS & SPA”’ zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.224654 i licencje na oprogramowanie komputerowe,

c) środki transportu,

d) zbiór ruchomości stanowiących wyposażenie ośrodka konferencyjno – szkoleniowego z hotelem, służących do prowadzenia przedsiębiorstwa,

e) wierzytelności powstałe przed datą ogłoszenia upadłości, to jest przed 7 czerwca 2016 roku.

Nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa obciążone są hipotecznie wpisami w KW, które to obciążenia wygasają w chwili sprzedaży przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jest dzierżawione przez Centrum Kongresowe OSSA Spółkę z o.o. w Ossie, wobec której pismem z dnia 4 listopada 2017 roku syndyk złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dzierżawy, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2017 roku.

3. Nabywca przedsiębiorstwa zobowiązany jest do przejęcia w trybie art. 23¹ kodeksu pracy, z dniem zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, wszystkich zatrudnionych w nim pracowników.

4. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 147.054,000,00 zł / sto czterdzieści siedem milionów, pięćdziesiąt cztery tysiące złotych / brutto,

5. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

6. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 5.000.000,00 zł / pięć milionów złotych / określonej w warunkach sprzedaży na rachunek bankowy masy nr 91 1020 3408 0000 4002 0390 0859 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert,

7. Pisemne, podpisane oferty w języku polskim, zawierające proponowaną cenę, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży, stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa i ich przyjęciu, aktualne wypisy z właściwego rejestru dokumentujące prawo do składania wiążących oświadczeń w imieniu danego podmiotu, pełnomocnictwa, powinny być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 10 stycznia 2018 roku na adres: Syndyk masy upadłości Barbara Petryniak – Sidowska, Kancelaria Adwokacka, 90-256 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu przedsiębiorstwa Park Edukacji”,

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny sprzedaży a pozostałe podlegają zwrotowi. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się bądź odstąpienia przez uczestnika który wygrał przetarg, od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka. W przypadku cudzoziemca, wadium przepada także gdy nie uzyska on wymaganego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych przed terminem wyznaczonym na zawarcie umowy sprzedaży.

9. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ulica Pomorska 37, sala 309 w dniu 12 stycznia 2018 roku, godz. 11:00. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego – komisarza. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez sędziego – komisarza,

10. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie bez podania przyczyny. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Syndyk nie jest zobowiązany do przyjęcia złożonej oferty.

11. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty. Syndyk wyznacza uczestnikowi termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy,

12. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku masy upadłości najpóźniej w dniu sprzedaży przedsiębiorstwa / przed podpisaniem umowy / albo przed zawarciem umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży / przed podpisaniem umowy /,

13. Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę,

14. Protokolarne przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży,

15. Szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży nieruchomości złożone przez syndyka do akt w dniu 15 listopada 2017 roku, zatwierdzone postanowieniem sędziego-komisarza z dnia 24 listopada 2017 roku, wyłożone do wglądu w biurze syndyka: Kancelaria Adwokacka 90-254 w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2, lok. 12 oraz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ulica Pomorska 37, p. 106

16. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do dnia 10 stycznia 2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem / numer telefonu: 602 717 066 /.